REGULAMIN:

§ 1. Definicje

1. Użytkownik - każda osoba lub firma (w imieniu której występuje reprezentant), która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony katalogurody.pl dla jakiegokolwiek celu.
2. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE – strona internetowa zawierająca skrypty, oprogramowanie, informacje oraz dane w formie graficznej i tekstowej w domenie katalogurody.pl lub www.katalogurody.pl
3. Wpis – aktywność mająca na celu dodanie informacji o stronie internetowej do KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE w sposób zgodny z regulaminem.
4. Działania szkodliwe – taka działalność Użytkownika, świadome lub nie, które prowadzi do szkody jego własnej, osób trzecich albo KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.

§ 2. Obowiązywanie regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2010 aż do chwili publikacji nowszej wersji lub do momentu zamknięcia strony KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.
2. W sytuacji gdy jedno z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub też niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku sądowego, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
3. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, bez uprzedniej zapowiedzi i w dowolny sposób.

§ 3. Wpis i płatności

1. Wpis do KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE – jest płatny zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie katalogurody.pl.
2. Istnieje możliwość dodania bezpłatnego linka, ale wówczas Użytkownik oświadcza, że zawiera umowę wymiany linkami z KATALOGIEM URODY BEAUTY GUIDE.
3. W sytuacji o której mowa w § 3 pkt.2 (wpis bezpłatny) Użytkownik oświadcza, że umieści linka na dodawanej przez siebie stronie głównej lub podstronie pierwszego rzędu, która będzie dostępna z głównego menu strony. Użytkownik jest świadom, że nie może to być strona, gdzie gromadzone są linki innych katalogów SEO, stron lub serwisów. (np. /links, /linki etc. ) Nie może to być strona na którą nie ma czytelnego wejścia ze strony głównej. Może to być dział np. partnerzy lub zaufali nam, ale dostępny musi być link pierwszego rzędu dostępny na podstronie z głównego menu.
4. Link musi być aktywny oraz opisany zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie http://katalogurody.pl
5. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE nie zwraca pieniędzy w wypadku nieprzyjęcia strony, gdy uzna, że strona nie spełnia następujących kryteriów:

 • opis zawiera błędy merytoryczne,
 • opis zawiera błędy ortograficzne,
 • opis zawiera błędy interpunkcyjne lub stylistyczne,
 • opis jest serią słów kluczowych,
 • opis nieprawidłowo opisuje stronę np.(opis jest niezgodny z charakterem strony),
 • opis ma charakter języka promocyjnego, gdzie są slogany reklamowe – a nie faktyczny opis co zawiera strona lub czego dotyczy,
 • opis jest niezgodny z regulaminem
 • kiedy link zwrotny nie zostanie znaleziony na stronie lub w złym miejscu (tylko jeżeli strona jest dodana w programie wymiany linków)
 • adres e-mail jest inny niż ten podawany na dodawanej stronie internetowej (gdy jest formularz adres musi być taki sam jak domena dodawanej strony np. www.katalogurody.pl email: abc@katalogurody.pl),
 • gdy strona ma charakter erotyczny, rasistowski lub w inny sposób naruszający prawo, dobre imię osób trzecich lub niemoralne.

6. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE nie zwraca pieniędzy w wypadku nieprzyjęcia strony, gdy uzna, że strona nie nadaje się lub nie pasuje charakterem do KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.
7. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE nie zwraca pieniędzy w wypadku nieprzyjęcia strony gdy ma podejrzenia, że strona jest tylko sztucznie stworzoną stroną mającą tworzyć ruch w Internecie. (dotyczy to zwłaszcza stron, które pozycjonerzy tworzą, aby sztucznie zwiększać ruch i popularność innych stron) KATALOG URODY BEAUTY GUIDE daje sobie prawo do wyłącznej oceny czy strona jest stroną sztuczną czy faktycznie należącą do użytkownika.
8. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE nie zwraca pieniędzy w wypadku nieprzyjęcia strony ze względów regulaminowych.
9. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku stwierdzenia przez KATALOG URODY BEAUTY GUIDE , że użytkownik dopuszcza się takich działań, KATALOG URODY BEAUTY GUIDE ma prawo niezwłocznie zablokować konto takiego użytkownika. W takiej sytuacji KATALOG URODY BEAUTY GUIDE podejmie również wszelkie działania, które będą zmierzały do naprawienia poniesionej szkody na koszt użytkownika który dokonał nadużycia.
10. Dodanie strony do KATALOG URODY BEAUTY GUIDE nie jest gwarantowane. Opłata zapewnia użytkownikowi, że w ciągu 72h (w dni robocze) moderatorzy serwisu odwiedzą stronę i sprawdzą czy nadaje się ona do KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE. Jeżeli zostanie zaakceptowana, jako zgodna z Regulaminem, moderatorzy dodadzą ją do katalogu, o czym powiadomią Użytkownika pocztą elektroniczną. W przypadku odrzucenia Użytkownik również zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o decyzji nieprzyjęcia strony do katalogu.
11. Zmiana opisu strony nie jest gwarantowana. Opłata zapewnia Użytkownikowi, że w ciągu 72h (w dni robocze) moderatorzy katalogu odwiedzą stronę oraz sprawdzą czy zaproponowany opis jest zgodny z zasadami opisu w KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE. Jeśli weryfikacja wypadnie pomyślnie opis zostanie przyjęty.
12. W przypadku popełnienia przez moderatorów błędu podczas dodawania strony, bądź zmiany jej opisu, Użytkownik ma prawo zgłosić błąd kontaktując się z nami za pomocą FORMULARZA w zakładce kontakt. Jeśli zgłoszenie będzie uzasadnione, moderatorzy nieodpłatnie wprowadzą zmiany.

§ 4. Odpowiedzialność KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE

1. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy też niemożność uzyskania dostępu do danych zgromadzonych na serwerze KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE wynikającą z przyczyn niezależnych od KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE w szczególności awarii technicznych oraz działania siły wyższej.
2. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE nie gwarantuje prawdziwości oraz aktualności danych i informacji podanych przez Użytkowników lub firmy (i ich reprezentantów) ani nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez wykorzystanie tych danych.
3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek dane dostarczone przez Użytkownika okazały się niezgodne z prawem, uwłaczające, dyskryminujące, rasistowskie, przekazane bezprawnie (np. z naruszeniem praw autorskich) lub gdyby łamały prawo w jakikolwiek inny sposób, całą odpowiedzialność prawną oraz wszystkie możliwe konsekwencje ponosi Użytkownik, który podał takie dane.

§ 5. Prawa Prywatności Użytkownika

1. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE nie gromadzi danych osobowych Użytkownika, ani danych o charakterze personalnym.
2. Dane o Użytkowniku, takie jak adres IP, strona odsyłająca itp. są gromadzone wyłącznie w celu opracowania statystyk i jest to powszechnie przyjęta praktyka pozwalająca na monitorowanie ruchu na stronie.
3. Użytkownik zaświadcza, że działa w dobrej wierze i podaje prawdziwe dane, które mogą być wykorzystane oraz udostępnione osobom trzecim w przypadku stwierdzenia działania szkodliwego lub jakiegokolwiek nadużycia.
4. Użytkownik jest świadom faktu, że jego działania podlegają stałemu monitorowaniu w trakcie korzystania z serwisu Deklaruje, że nie będzie w żaden sposób utrudniał pozyskania przez KATALOG URODY BEAUTY GUIDE swoich danych dotyczących jego identyfikacji w sieci (adres IP, dane dotyczące daty i czasu wpisu), ani ich fałszował.
5. W trosce o prywatność i bezpieczeństwo Użytkowników, KATALOG URODY BEAUTY GUIDE nie będzie udostępniał zgromadzonych w jakikolwiek sposób adresów e-mail innym organizacjom, firmom ani osobom nie współpracującym z BEAUTY GUIDE PRZEWODNIK URODY.
6. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE nie będzie używał zgromadzonych w jakikolwiek sposób adresów e-mail do rozsyłania ofert ani informacji nie związanych z PRZEWODNIKIEM URODY BEAUTY GUIDE.
7. Jednakże KATALOG URODY BEAUTY GUIDE zastrzega sobie prawo do wykorzystania podanych danych we wpisach w sposób dowolny na użytek PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE.

§ 6. Działania szkodliwe

1. „Działaniem szkodliwym” jest dostarczanie do KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE danych nieprawdziwych lub fałszywych.
2. „Działaniem szkodliwym” jest dodanie wpisu do katalogu jako wymiana linków oraz nie odwdzięczenie się linkiem na własnej stronie.
3 „Działaniem szkodliwym” jest dodanie wpisu do katalogu jako wymiana lików oraz usunięcie linka zwrotnego w późniejszym terminie – co skutkuje trwałym usunięciem strony z KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.
4. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu uniknięcie dokonania opłaty za dodanie wpisu.
5. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu zaszkodzenie wyszukiwarkom, organizacjom, firmom lub osobom z wykorzystaniem KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.
6. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu uzyskanie większych niż domyślne uprawnień na serwerze/na stronach KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.
7. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu uzyskanie dla wpisu innego typu, niż zatwierdzony przez moderatora lub administratora KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.
8. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu zablokowanie, uszkodzenie lub przeciążenie serwera KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.
9. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu zachęcenie organizacji, firm lub osób do działania na niekorzyść KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.
10. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, które naraża dobre imię KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE, w tym również wydawanie opinii niezgodnych z prawdą.
11. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu wprowadzenie w błąd Użytkowników, roboty wyszukiwarek, klientów KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.
12. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu wprowadzenie w błąd administratora lub moderatora KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.

§ 7. Prawa autorskie

1. Użytkownik przekazuje oraz oświadcza, że całość praw autorskich, wszystkie dane zgromadzone na serwerze KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE należą do KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.
2. Wszystkie dane, które Użytkownik przekazuje KATALOG URODY BEAUTY GUIDE, są mu przekazywane dożywotnio na własność. Użytkownik deklaruje tym samym także, że dane, które dostarcza KATALOG URODY BEAUTY GUIDE posiada legalnie. Użytkownik zaświadcza, że ma prawo nimi dysponować.

§ 8. Dodanie wpisu

1. Użytkownik, dodając wpis do KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE, deklaruje, iż zna dokładnie treść tego regulaminu, że zgadza się całkowicie z tym regulaminem oraz że zamierza go przestrzegać - także po wprowadzeniu przez KATALOG URODY BEAUTY GUIDE zmian do tego regulaminu, kiedykolwiek miałoby to mieć miejsce.
2. Użytkownik bierze na siebie całą odpowiedzialność za dodawany wpis i wszystkie konsekwencje jego publikacji.
3. Użytkownik dodając stronę (wpis) potwierdza, że zezwala na jego publikację.
4. Użytkownik jest świadomy że decyzja o nie opublikowaniu dodawanego wpisu podjęta przez moderatora jest ostateczna i nie podlega negocjacjom w sytuacjach, w których moderator wykryje niezgodność wpisu z regulaminem lub jakiekolwiek działanie mające charakter nadużycia lub działania szkodliwego.

§ 9. Uprawnienia KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE w kwestii zarządzania wpisami

1. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE ma nie ograniczone niczym prawo do wprowadzania dowolnych zmian w danych wpisu.
2. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE ma nie ograniczone niczym prawo do usunięcia danych wpisu.
3. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE ma nieograniczone prawo do powielenia i kopiowania danych wpisu w każdym sensie i znaczeniu tego słowa.

§ 10. Edycja i usuwanie wpisu (świadomość zmiany danych)

1. edytowanie wpisu przez Użytkownika jest tożsame z dodawaniem wpisu i dotyczą go te same postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Edycja wpisu przez Użytkownika oznacza świadomą zgodę, że dane uprzednio podane będą skasowane i niemożliwe do przywrócenia. W związku z tym Użytkownik nie ma prawa do ubiegania się o zwrot wpłaconej kwoty wpisowej.
3. Usuwając wpis, Użytkownik oświadcza, że zgadza się na całkowite skasowanie jego wpisu oraz zaświadcza, że nie jest już zainteresowany korzystaniem z usług KATALOGU URODY BEAUTY GUIDE.

§ 11. Pozostałe postanowienia

1. KATALOG URODY BEAUTY GUIDE zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do swojego serwera wybranym adresom IP bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Kategorie dostępne w KATALOG URODY BEAUTY GUIDE:

 • Biżuteria i Galanteria
 • Chirurgia Plastyczna
 • Ciekawe Miejsca (Hotele, Pensjonaty, Ośrodki Spa, Ośrodki wypoczynkowe)
 • Dermatologia Estetyczna
 • Fryzjerzy
 • Salony Urody
 • Ginekologia i ginekolodzy
 • Kategorie różne
 • Kosmetyki
 • Dzieci, macierzyństwo, ciąża
 • Medycyna estetyczna
 • Moda i sztuka
 • Naturalny styl życia
 • Odnowa biologiczna i Spa
 • Odżywianie i diety
 • Okulistyka
 • Stowarzyszenia i organizacje
 • Piękne wnętrze
 • Wyposażenie i sprzęt
 • Psychologia Psychoterapia
 • Rozrywka
 • Rozwój i szkolenia
 • Sklepy
 • Śluby i wesela
 • Sport i fitness
 • Stomatologia
 • Wizaż i stylistyka
 • Zdrowie i medycyna

 

REKLAMACJE:

Reklamacje w przypadku wykorzystania kodów SMS należy zgłaszać pod adresem: DOTPAY.pl.
Inne reklamacje związane z funkcjonowaniem katalogu należy zgłaszać poprzez dział kontakt.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 

CENNIK:

Wpis Beauty Gold SMS - Koszt SMS'a to 5zł + VAT (6, 15 zł z VAT)
Wpis Beauty Gold Przelew - Koszt 4 zł z VAT
Wpis Beauty PREMIUM Przelew - Koszt 10 zł z VAT